Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 76
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 5446
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 647
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 462009
ฟังตัวอย่างเพลงภชัน


       ศรี รามมา จารานัม ศรี รามมา จารานัม ศรี รามมา จารานัม ภะเจ ( 2 )
       ไวยเดฮี
รามัม ไวยกุนตา รามัม
       โภปาลา
จูดามานี ( 2 )
       อาตมาวิ
รามัม พระภู ไส รามัม
       ศรี
รามมา จารานัม ภะเจ ( 2 )
       สัตยาไส
รามมา จารานัม ภะเจ
                   Sri Rama Charanam Sri Rama Charanam Sri Rama Charanam bhaje ( 2 )
                   Vaidehi Ramam Vaikunta Ramam
                   Bhoopala Chudamani ( 2 )

                   Atmavhi Ramam Prabhu Sai Ramam
                   Sri Rama Charanam Bhaje ( 2 )

                   Sathya Sai Rama Charanam Bhaje
ความหมาย : ขอสวดบูชาและกราบแทบพระบาทของพระราม ผู้เป็นสวามีของพระแม่สีดาแห่งไวคุลธะ


 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 92