Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 91
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 5461
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 647
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 462024
ฟังตัวอย่างเพลงภชันสุประมันยัม สุประมันยัม ชานมุคคานาทา สุประมันยัม
สุประมันยัม สุประมันยัม ไส นาทา สุประมันยัม
ชีวะ ชีวะ ชีวะ ชีวะ สุประมันยัม ฮารา ฮารา ฮารา ฮารา สุประมันยัม
ชีวะ ชีวะ ฮารา ฮารา สุประมันยัม ฮารา ฮารา ชีวะ ชีวะ สุประมันยัม
ชีวะ ซาราวานาภะวา สุประมันยัม กูรู ซาราวานาภะวา สุประมันยัม
ชีวะ ชีวะ ฮารา ฮารา สุประมันยัม ฮารา ฮารา ชีวะ ชีวะ สุประมันยัม

Subrahmanyam Subrahmanyam  Shanmukhanatha Subrahmanyam
Subrahmanyam Subrahmanyam  Sayeenatha Subrahmanyam
Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam Hara Hara Hara HaraSubrahmanyam
Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam
Shiva Saravanabhava Subrahmanyam Guru Saravanabhava Subrahmanyam
Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam

ความหมาย : ขอสดุดีพระสุพรหมัณย์ ผู้ทรงมีหกพระพักตร์ โอรสแห่งพระศิวะ ผู้ทรงถือกำเนิดใน
ป่าอ้อผู้ทรงเป็นคุรุของเราข้าขอสดุดีพระศิวะและองค์ภควันศรีสัตยาไสบาบา

 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 91