Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 89
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 5459
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 647
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 462022

ฟังตัวอย่างเพลงภชัน
ปานดุรังกา วิททาเล ฮาริ นารายานา
ฮาริ นารายา โกวินดา
ไส นารายานา โกวินดา
Panduranga Vitthale Hari Narayana
Hari Narayana Govinda
Sai Narayana Govinda

ความหมาย.....ขอสรรเสริญพระกฤษณะ ผู้ครองเมืองนครทวารกา พระองค์ทรงเป็นเด็กเลี้ยงวัว เป็นพระวิษณุ และองค์ไสนารายณ์


 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 87