Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 165
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1739
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4709
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 439865

THE Sarva Dharma Logo
สัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกศาสนา


ศาสนาฮินดู เสียงโอม เป็นเสียงแรกเริ่มของจักรวาล
เป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในธรรมชาติ
     
ศาสนาพุทธ  ชีวิตของมนุษย์หมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหมือนกงจักรนี้ คือ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย สิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมในอดีต ธรรมจักร
หรือ ธรรมะ จะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากการหมุนเวียนนี้
     
ศาสนาคริสต์  ไม้ที่ตั้งอยู่ตรงกลางคือ " I " หรือ ตัวฉัน ของฉัน คือ
การยึดมั่นเห็นแก่ตัว ส่วนไม้ที่ขวางอยู่นั่นคือ การขจัดตัวฉัน
เอาชนะตัวเอง ความโลภ ความโกรธ และความหลง
     
ศาสนาอิสลาม  คือดาวกับดวงจันทร์ที่อยู่เคียงข้างกันตลอด หมายถึง
ความศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม จะต้องอยู่อย่างมั่นคงในชีวิต
มิให้แยกจากกัน เหมือนดาวกับดวงจันทร์
     
ศาสนา
 โซโรแอสเตอร์  
 หมายถึง ให้เผาสิ่งที่ไม่ดี ที่อยู่ในตัว ได้แก่กิเลสและตัณหาทั้งปวง
ไปพร้อมกับเปลวไฟนี้ เพื่อความบริสุทธิ์จะได้เกิดขึ้น
     
ศาสนายิว  

     แต่เดิมนั้น สัญลักษณ์ ซารวะ ฑารมะ มี ทั้งหมด 5 ศาสนา ได้แก่ศาสนาฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลาม และโซโรแอสเตอร์ ต่อมาภายหลัง ผู้เลื่อมใสของท่านไสบาบา ซึ่งเป็นศาสนายิว ขออุนุญาตเพิ่มสัญลักษณ์ของศาสนายิวลงไปด้วย ซึ่งท่านไสบาบาก็อนุญาต จึงมีทั้งหมด 6 ศาสนา

ท่านไสบาบากล่าวว่า
มีเพียงหนึ่งศาสนา คือศาสนาแห่งรัก
มีเพียงหนึ่งภาษา คือภาษาของหัวใจ
มีเพียงหนึ่งวรรณะ คือวรรณะแห่งมนุษยชาติ
มีพระเจ้าเพียงหนึ่ง พระผู้ซึ่งอยู่ทุกหนทุกแห่ง
There is only one religion, the religion of Love
There is only one language, the language of the Heart
There is only one caste, the caste of Humanity
There is only one God, He is Omnipresent"

 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 80