Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 109
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1683
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4709
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 439809


ฟังตัวอย่างเพลงภชันไทย


                  เราสรรเสริญบูชา องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า      เรายินดีปรีดา องค์พุทธา องค์ไสบาบา
           เรานบน้อมบูชา พุทธไส ศรี สัตยาไส                ท่านทรงเป็นความรัก เป็นธรรมะ เป็นความเมตตา
           พุทธไสบาบา ทรงเมตตานำทางให้เรา              พระพุทธไส เชอร์ดิไส ปาร์ตีไสบาบา
           พระพุทธไส สัตยาไส เปรมมาไสบาบา


 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 20