Website Banner

ตอนที่ ๗...กรุงเทพ - โคลัมโบ (ศรีลังกา)

      การเดินทางไปกราบนมัสการองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา ในครั้งแรกนี้คณะเราตัดสินใจเดินทางโดยสายการบินแอร์ลังกา ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเราต้องเดินทางอย่างประหยัด และอีกประการหนึ่งศรีลังกาเป็นประเทศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความมั่นคงในทางพระพุทธศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธองค์ กับทั้งท่านอนาคาริกธรรมปาละผู้ซึ่งทำการต่อสู้และฟื้นฟูสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย ให้เราชาวพุทธศาสนิกชนและชาวโลกได้รู้จักและได้เดินทางไปกราบนมัสการนั้นก็เป็นชาวศรีลังกา ดังนั้นอาจารย์พร จึงตัดสินใจใช้เส้นทางที่จะได้เห็นและรู้จักศรีลังกาที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว อย่างน้อยก็เพื่อความเป็นศิริมงคลที่ได้ผ่านเส้นทางตามรอยบาทพระศาสดา

        ๑๕.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม อาจารย์พรได้นำคณะเราสวดมนต์ กล่าวคำว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ๑๐๘ ครั้ง เพื่อความปลอดภัยและเป็นศิริมงคลของทุกคนก่อนออกเดินทาง จากนั้นจึงได้พากันมาที่สนามบินดอนเมือง

        ๑๗.๔๐ น. เมื่อเครื่องบินแอร์ลังกาเริ่มวิ่งออก เสียงอื้ออึงของเครื่องยนต์ เสียงผู้คนทำให้เกิดความรู้สึกปั่นป่วน เมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ข้าพเจ้าต้องหลับตาลงภาวนาในใจอยู่แต่กับคำว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ และพยายามเข้าสมาธิ ได้พบสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์รับสั่งเตือนขึ้นว่า อย่าลืม จงอธิิษฐานจิตบอกกล่าวแก่เทพเจ้ามวลเหล่าโอปปาติกะผู้รักษาแผ่นดินว่า ในคณะทั้งหมดมีใครบ้าง กำลังจะเดินทางไปที่ไหน เพื่อความมุ่งหมายสิ่งใด จงสวดพุทธมนต์สร้างพลังจิตแผ่แม่ตาธรรมไมตรีกับบรรดาเหล่ามวลอากาศเทวดา ข้าพเจ้าได้บอกแก่อาจารย์พรและคณะให้สวดมนต์ เพราะเวลาขณะนั้น ๑๘ นาฬิกาเศษแล้ว ซึ่งเป็นเวลาที่จะต้องสวดมนต์เป็นประจำวันปกติ เมื่ออยู่ที่สำนัก ฯ

        มืดแล้วเมื่อคณะเราถึงโรงแรมที่พักในโคลัมโบเมืองหลวงของศรีลังกาประมาณทุ่มเศษ ตามเวลาของท้องถิ่น ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยราว ๓ ทุ่ม จึงไม่ได้เห็นเลยว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไร คืนนั้นหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธินิดหน่อย และอธิษฐานจิตบอกกล่าวแก่เจ้าของสถานที่เพื่อขอพักพิงสัก ๑ คืน แล้วก็จะเดินทางต่อไปเพื่อกราบนมัสการองค์ภควัน ในที่สุดก็ม่อยหลับไป


 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 160