Website Banner

ตอนที่ ๖...วันออกเดินทาง

     ตั้งแต่เช้าตรู่วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเดินทางแต่เป็นในตอนเย็นนั้น ข้าพเจ้าได้โทรศัพท์บอกคุณนวลจันทร์เพื่อการแก้ไข... ถึงแม้จะทำให้เกิดความยุ่งๆ นิดหน่อย แต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยลงได้ในวินาทีสุดท้ายนั่นเอง

        บุคคลที่ร่วมในการเดินทางไปกราบนมัสการองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา ครั้งแรกนี้มี
อาจารย์พร รัตนสุวรรณ เป็นหัวหน้าคณะ 
อาจารย์ศิริ พุทธศุกร์ ผู้แปลหนังสือไสบาบา มนุษย์มหัศจรรย์ 
คุณนวลจันทร์ เพียรธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ทัวร์ แทรเวิร์ลเซอร์วิส ผู้รับจัดการทุกอย่างในการเดินทาง
ม.ล. อาภรณ์รัตน์ เสือวรรณศรี
คุณโสมนัส อิ่มอารีย์
คุณเตียงศิริ แซ่ลี้
คุณบุบผา จุลวงศ์
คุณมาลัย วิจารณ์ปรีชา
คุณนัยนา ลีลาเวชชบุตร
คุณชลิกา แซ่แต้
คุณสำอางค์ ยิ้มศิริ
คุณบุบผา วรรณรักษ์
คุณน้ำทิพย์ อยู่วิทยา
คุณสุภาณี หงษ์เงิน
คุณกิตติ รัตนศรีวิจิตร
คุณวรรณี อากาศฤกษ์ 
คุณผ่องผิว พัฒนประภาพันธุ์ 
และข้าพเจ้า ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี รวม ๑๘ คน


 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 159