Website Banner


สื่อสายสัมพันธ์...
องค์ภควัน ศรีสัตยา ไส บาบา

โดย ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี และ บันทึกความทรงจำจากคณะผู้ที่ร่วมเดินทางจากประเทศไทยไปกราบนมัสการ

จัดพิมพ์โดย สำนักค้นคว้าทางจิตวิญญาณ
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๒๔ จำนวน ๓,๓๐๐ เล่ม


เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑   ปฐมเหตุ
เรื่องเล่าจากกลุ่มคุณะ...ตอนที่ ๒   สื่อสายสัมพันธ์อันแรก
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๓   เริ่มเตรียมการเดินทาง
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๔   สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จมารับสั่งกำหนดวันเดินทาง
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๕   อุปสรรคก่อนเดินทาง
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๖   วันออกเดินทาง
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๗   กรุงเทพ-โคลัมโบ (ศรีลังกา)
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๘   เห็นนิมิปรากฏการณ์พระเขี้ยวแก้ว
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๙   โคลัมโบ - มัทราส - บังกาลอร์ (อินเดีย)
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๐ เห็นปรากฏการณ์รัศมีสีรุ้งบนก้อนเมฆ
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๑ ได้ยินเสียงโอมก้องมาแต่ไกลที่บังกาลอร์
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๒ เตรียมตัวเดินทางจากบังกาลอร์ - ปุตตปาร์ตี
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๓ หนทางสู่ปุตตปาร์ตี - ประศานตินิลยัม
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๔ เกิดปัญหาเรื่องรถ แต่แล้วก็แก้ไขได้ด้วยบารมีขององค์ภควัน
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๕ พบนายเวอร์เฟ็ตที่ประศานตินิลยัม
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๖ ระเบียบและกิจวัตรภายในอาศรมประศานตินิลยัม
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๗ พบองค์ภควันครั้งแรก
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๘ บทเพลงภชันที่ได้ยินครั้งแรกคือ บทเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัย
                                             และได้เห็นแสงสว่างสีรุ้งครอบคลุมทั่วบริเวณอาศรม

เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๑๙ เหตุการณ์ในวันที่องค์ภควันได้เรียกให้เข้าไปพบเป็นส่วนตัว

เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๒๐ มีเสียงบอกให้ไปพบกับนายเอ็นกัสตูรี่
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๒๑ ดร.มูรตินำชมบริเวณประศานตินิลยัม
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๒๒ ต้นไม้ขององค์ภควัน
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๒๓ ช้างไส คีตา ร้องต้อนรับ
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๒๔ แม่น้ำจิตราวตี
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๒๕ ต้นกัลปพฤกษ์
เรื่องเล่าจากกลุ่มคณะ...ตอนที่ ๒๖ หมู่บ้านถิ่นกำเนิดองค์ภควัน

 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 152