Website Banner

ข่าวสารและกิจกรรม


     กิจกรรมล่าสุด
      เข้าค่ายสาธนา เชียงราย Sadhana Camp 2016 (Chiang Rai)

     กิจกรรมปี 2016   เข้าค่ายสาธนา เชียงราย Sadhana Camp 2016 (Chiang Rai) มหาศิวะราตรี
วันตรุษจีน

     กิจกรรมปี 2015  มหาศิวะราตรี

     กิจกรรมปี 2014  ครบรอบวันคล้ายวันประสูติองค์ภควัน 89 ปี

     กิจกรรมปี 2011  อาทิ รุดดร้า มหายักน่า


 ขอขอบพระคุณองค์ภควัน ศรี สัตยา ไสบาบา องค์อวตารแห่งยุค
ที่ทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเรา และขอให้ทุกท่านที่ได้พบแสงสว่างนั้น
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวสู่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณต่อไป
ด้วยความปรารถนาดี.......คณะผู้จัดทำ
Current Pageid = 83